Ban lãnh đạo

DƯƠNG CHÁNH TRÍ - CHỦ TỊCH
TRẦN ANH VIỆT - GIÁM ĐỐC
VŨ HÀO QUANG - PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
HUỲNH THU NGA - PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÁNH
PHẠM THU DUNG - TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH
KIỀU LAN PHƯƠNG - KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN HẢI YẾN  - TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT