Xây dựng mở rộng nhà xưởng Seiwa Electric

Chi tiết công trình

Tên công trình Xây dựng mở rộng nhà xưởng Seiwa Electric
Địa điểm KCX Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh
Năm 2014
Phạm vi công việc Thi công, M-E.
Giá trị 3.100.000.000 VND