Nhà xưởng tiêu chuẩn Số 33 (LD VN - Thái Lan)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà xưởng tiêu chuẩn Số 33 (LD VN - Thái Lan)
Địa điểm Amata, Đồng Nai
Năm 2007
Phạm vi công việc Thi công, M-E.
Giá trị 12.000.000.000 VND