Nhà xưởng Hirota mở rộng (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà xưởng Hirota mở rộng (Nhật Bản)
Địa điểm Nhơn Trạch 1, Đồng Nai
Năm 2007
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 3.000.000.000 VND