Nhà xưởng 2 Saigon Precision (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà xưởng 2 Saigon Precision (Nhật Bản)
Địa điểm Linh Trung 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 2007
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 2.900.000.000 VND