Nhà xưởng 2 Rinnai (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà xưởng 2 Rinnai (Nhật Bản)
Địa điểm Đồng An 1 , Bình Dương.
Năm 2006
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 900.000 USD