Nhà xe Saigon Precision (Nhật Bản)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà xe Saigon Precision (Nhật Bản)
Địa điểm KCX Linh Trung, Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 2006
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 800.000.000 VND