Nhà xe ON Senicondoctor (Mỹ)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà xe On Senicondoctor (Mỹ)
Địa điểm Biên Hòa 2, Đồng Nai
Năm 2014
Phạm vi công việc Thi công, M-E.
Giá trị 5.200.000.000 VND