Nhà máy Nestle Việt Nam mở rộng (Hà Lan)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy Nestle Việt Nam mở rộng (Hà Lan)
Địa điểm KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai.
Năm 2012
Phạm vi công việc Thi công, M-E.
Giá trị 8.000.000.000 VND