Nhà máy giấy Chánh Dương (Đài Loan)

Chi tiết công trình

Tên công trình Nhà máy giấy Chánh Dương (Đài Loan)
Địa điểm Mỹ Phước, Bình Dương
Năm 2006
Phạm vi công việc Thiết kế, thi công, M-E.
Giá trị 19.000.000.000 VND