Nhà máy ON Senicondoctor-giai đoạn 3 (Mỹ)

Chi tiết công trình

Tên công trình Mở rộng nhà máy ON Senicondoctor (Mỹ)
Địa điểm Biên Hòa 2, Đồng Nai
Năm 2014
Phạm vi công việc Thi công, M-E.
Giá trị 18.000.000.000 VND